Kestävän kehityksen edistäminen

VALINNAISET OSAAMISTAVOITTEET 3 osp

Tässä tehtävässä arvioit kestävään kehitykseen vaikuttavia tekijöitä työssäsi tai alallasi, suunnittelet kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä toimintatapoja, toimit kestävän kehityksen edistäjänä työssäsi tai alallasi ja arvioit kestävän kehityksen edistämisen onnistumista työssäsi tai alallasi. 

Tehtävänäsi on suunnitella ja toteuttaa yksin tai ryhmässä kestävään kehitykseen liittyvä projekti, jossa otat huomioon kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet. Tehtävä jakaantuu neljään osioon, jokainen tehtävä vastaa yhtä opetussuunnitelman osaamistavoitetta. Palautettava tuotos voi olla tekstiä, kuvia, piirroksia ja videoita.

Kestävän kehityksen edistämisen osaamistavoitteet ja arviointitaulukko löytyvät TÄSTÄ linkistä. Muista tehtäviä tehdessäsi verrata vastauksiasi myös niihin.


Tehtävä 1

Tutustu viiden päivän ajan koulun tai työpaikan toimintaan kestävän kehityksen näkökulmasta. Ota huomioon kaikki ulottuvuudet: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen. Dokumentoi huomiosi.  Tämä toimii pohjana seuraavaan tehtävään.

Apukysymyksiä:

 • Mitä jätettä syntyy eniten? 
 • Mitä muita jätteitä (jätejakeita) kerätään erilleen?
 • Mihin sähköä, lämpöä ja vettä kuluu?
 • Mitä hukkamateriaalia syntyy ja kuinka paljon?
 • Kuinka paljon liikkuminen tai kuljetukset kuluttavat?
 • Miten toimit ryhmässä, kuinka huomiot ja tuet muita?
 • Onko työympäristö ja -ilmapiiri viihtyisä?
 • Millaisia turvallisuusriskejä löytyy työskentelytilasi?
 • Onko turvallisuusriskit huomioitu? Esim. löytyykö toimintaohjeet hätätilanteiden poistumisreiteistä? Tehtävä 3

Valitse tehtävän 2 suunnitelmien pohjalta jokin konkreettinen kestävää kehitystä edistävä toimenpide, toteuta se ja raportoi toteutus.

Apukysymyksiä: 

 • Miten itse huolehdit sähkön, lämmön ja veden vastuullisesta käytöstä? Miten ja mitä itse kierrätät? Miten itse huolehdit työssä jaksamisesta, viihtyvyydestä ja turvallisuudesta?  
 • Mikä on konkreettinen toimenpide, jonka projektissa toteutat?
 • Minkä tuloksen haluat saavuttaa toimenpiteen avulla?
 • Mitä asioita ja käytäntöjä pitää muuttaa, jotta tulos on mahdollinen? 
 • Millä keinoilla voit motivoida koulu- tai työyhteisöä mukaan toimenpiteen toteuttamiseen?
 • Miten varmistat, että hyvät käytännöt jäävät elämään projektin päättymisen jälkeen?

 

Tehtävä 2

Suunnittele tehtävän 1 pohjalta konkreettisia toimintatapoja, joilla edistetään kestävää kehitystä. Tee suunnitelma, jossa määrittelet, mitä voitaisiin kehittää, miten toimitaan, kuka tekee, milloin tehdään.

Apukysymyksiä: 

 • Miten ja mihin jäte lajitellaan? Toimiiko lajittelu hyvin?
 • Mitä lajitelluille jätteille (jätejakeille) tapahtuu? Viedäänkö hyötykäyttöön vai päätyvätkö kaatopaikalle?
 • Mieti materiaalien uudelleen käyttöä ja kierrätystä.
 • Minkä käyttöä voisi helposti vähentää?
 • Minkä käyttöä voisi olla vaikea vähentää?
 • Mihin nykyistä jätettä voisi käyttää uudelleen?
 • Miten voisit lisätä viihtyvyyttä koulussa tai työpaikalla?
 • Miten rakennuksia ja ympäristöä hoidetaan?
 • Miten voisit parantaa turvallisuutta?
 • Miten hyviä käytäntöjä voisi vakiinnuttaa?
Tehtävä 4

Tee arviointi projektista. Arvioi, miten toimintatavat tai tuotokset ovat muuttuneet prosessin aikana ja vertaa niitä entiseen. Arvioi prosessin onnistumista kokonaisuudessaan, esitä kehittämistarpeet ja tee jatkosuunnitelma.

Apukysymyksiä: 

 • MIten onnistuit tehtävässä? Saavutitko suunnittelemasi tuloksen?
 • Mitä opit?
  Kuinka onnistuit motivoimaan koulu- tai työyhteisöä mukaan toimenpiteen toteuttamiseen?
 • Mikä meni hyvin?
 • Mikä meni huonosti?
 • Jatkosuunnitelma asian edistämiseksi?

      

© 2016 AAVA-hanke (Euroopan sosiaalirahasto), 2018 Kiertotalous tutuksi -hanke (SITRA)
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita